Warunki sprzedaży i dostawy towarów

Opisane tu warunki sprzedaży oraz dostawy dotyczą wyłącznie zakupów w firmie "Albrecht JungGmbH & Co. KG". Podczas zakupów w firmie sprzedawcy hurtowego, naszych spółek zależnych lub przedstawicielstw, obowiązują warunki sprzedaży oraz dostawy tych ostatnich.

Zgodnie z referencjami i warunkami Centralnego Związku Przemysłu Elektrotechnicznego i Elektronicznego
(ZVEI e.V.)

I. Postanowienia ogólne

1. Zakres sprzedawanych towarów i usług (dalej – dostawa towarów)
zależy od obustronnych uzgodnień w formie pisemnej.
Warunki ogólne działalności zleceniodawcy mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy dostawca towarów czy usług (dalej - dostawca) w wyraźny sposób wyraził na to zgodę na piśmie.

2. Dostawca zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie na wyceny, rysunki i
inną dokumentację (dalej – dokumentacja)
bez żadnych ograniczeń. Dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody od dostawcy, możliwe jest udostępnienie dokumentacji osobom trzecim, a w przypadku, gdy zamówienie nie jest przekazywane dostawcy, obowiązkowa dokumentacja powinna zostać niezwłocznie zwrócona dostawcy, o ile on wyraził takie żądanie. Pierwsze i drugie zdanie w zasadzie jest ważne również w stosunku do dokumentacji zleceniodawcy, jednak w tym przypadku dokumentacja może zostać udostępniona tym osobom trzecim, którym dostawca
polecił wykonanie zlecenia dostawy towarów.

3. Do zleceniodawcy należy niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania o uzgodnionej mocy w formie niezmiennej do uzgodnionych urządzeń. Zleceniodawca ma prawo wykonania kopii zapasowej bez osobnej zgody.

4. Zezwala się częściowe dostarczanie towarów, o ile ten warunek nie obciąża zleceniodawcy.

II. Ceny i warunki płatności

1. Ma się na myśli ceny towarów z zakładu (exw), bez opakowań, bez VAT.

2. Płatność obejmuje wszelkie prowizje bankowe, uiszczana jest na konto bankowe dostawcy.

3. Zleceniodawca może zaliczyć należności wyłącznie w przypadku roszczeń wzajemnych, które nie podlegają zaskarżeniu i są prawomocne.

III. Warunki przekazania własności

1. Dostarczone towary pozostają własnością dostawcy do momentu wykonania przez zleceniodawcę wszystkich obowiązków na podstawie transakcji. W przypadku, gdy
wartość ogólna zastawu rzeczy przekracza wartość wszystkich zapewnionych roszczeń (ogólną wartość należności) o ponad 20 %, dostawca na życzenie zleceniodawcy rezygnuje z części zastawionego mienia.

2. Dopóki ważny jest warunek własności, zleceniodawca nie ma prawa zastawu towarów czy ich przelania na własność innych wierzycieli, może jedynie odsprzedać je odsprzedawcom w ramach swojej działalności handlowej, pod warunkiem, że na rzecz odsprzedawcy zostanie uiszczona opłata przez klienta, lub może sprzedać towar pod warunkiem, że prawo własności przejdzie do klienta dopiero po uiszczeniu opłaty przez klienta.

3. W razie zastawu, konfiskaty lub innego wyrażenia praw do tych towarów przez osoby trzecie, zleceniodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym dostawcę.

4. W przypadku nie wykonania przez zleceniodawcę swoich obowiązków, zwłaszcza zwłoki z płatnością, zaś rozsądny termin dodatkowy wyznaczony przez dostawcę bezskutecznie dobiega końca, dostawca ma prawo odstąpić od umowy i odebrać towary, bez zastosowania postanowień przepisów prawa dotyczących obowiązku ustalenia terminu. Zleceniodawca musi oddać towary.

IV. Terminy dostaw towarów; zwłoki

1. Terminy dostaw towarów muszą być przestrzegane, cała dokumentacja sporządzona przez zleceniodawcę, wszystkie pozwolenia i zgody powinny być dostarczone w czas, zwłaszcza – plany/rysunki, zleceniodawca będzie przestrzegał uzgodnione warunki płatności i wykonywał inne obowiązki. W razie nie wykonywania powyższych warunków w czas, odpowiednia lega wydłużeniu termin dostawy; powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zwłoka nastąpiła z winy samego dostawcy.

2. W przypadku, gdy zwłoka nastąpiła z przyczyn siły wyższej, np. mobilizacji,
wojny, buntu czy podobnych wydarzeń, np. strajku, lokautu,
termin ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

3. W razie zwłoki z dostawą towarów przez dostawcę zleceniodawca po udowodnieniu wyrządzonej mu szkody może żądać wyrównania za każdy ukończony tydzień zwłoki po 0,5 %, jednak ogółem nie więcej niż 5 % od ceny tej części towarów, której zleceniodawca ze względu na zwłokę z dostawą nie mógł użyć zgodnie z przeznaczeniem.

4. Zarówno roszczenia zleceniodawcy dotyczące wyrównania szkody z powodu zwłoki z dostawą, jak i roszczenia dotyczące zwłoki na miejscu zamiast wykonania usługi w szerszym zakresie niż określony w p. 3, w każdym przypadku zwłoki z dostawą, nawet po wyznaczeniu dodatkowego terminu, są niemożliwe. To postanowienie nie ma zastosowania w przypadku przymusowej odpowiedzialności dostawcy ze względu na działania umysłowe, rażące zaniedbanie, zagrożenie życia, obrażeń ciała czy wyrządzania szkody dla zdrowia. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w sposób określony prawem wyłącznie w tym przypadku, gdy za zwłokę z dostawą towarów ponosi odpowiedzialność sam dostawca. Zmiana zasad okazywania dowodów nie na korzyść zleceniodawcy nie dotyczy powyższych postanowień.

5. Zleceniodawca na żądanie dostawcy jest zobowiązany do wyjaśnienia w rozsądnym terminie, czy ma zamiar odstąpić od umowy z powodu zwłoki z dostawą towarów, czy będzie żądać dostawy.

6. W przypadku, gdy na żądanie zleceniodawcy wysyłka lub dostawa towarów zostaje przeniesiona o ponad
miesiąc od dnia wysłania powiadomienia o przygotowaniu do wysyłki, na imię zleceniodawcy może zostać wystawiona
faktura na opłatę za każdy miesiąc jako opłatę z tytułu przechowywania towarów w wysokości 0,5 %, lecz nie więcej niż 5 % ceny towarów. Strony umowy mają prawo ustalenia większych lub mniejszych opłat z tytułu przechowywania towarów.

V. Przejście ryzyka

1. Ryzyko dostawy towarów na miejsce określone przez zleceniodawcę przechodzi na zleceniodawcę w następujących przypadkach:
a) dostawa towarów bez instalacji i montażu – w momencie wysyłki lub odbioru przez zleceniodawcę z miejsca dostawcy. Na życzenie i koszt zleceniodawcy dostawca ubezpiecza towary od zwykłych ryzyk
przewozowych;
b) dostawa towarów z instalacją lub montażem – w dniu odbioru towarów u siebie lub, o ile zostało uzgodnione, po skutecznej próbie uruchomienia.

2. W przypadku zwłoki z wysyłką, dostawą, instalacją lub montażem, rozpoczęciem lub ukończeniem instalacji lub montażu towarów,
, odbiór na miejscu lub próba uruchomienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zleceniodawca, lub zwłoki z odbiorem towarów przez zleceniodawcę, ryzyko przechodzi na zleceniodawcę.

VI. Odbiór

Zleceniodawca nie ma prawa do rezygnacji z odbioru towarów z powodu drobnych wad towarów.

VII. Wady


Odpowiedzialność dostawcy za wady towarów:

1. Dostawca ma prawo na własne uznanie naprawić za darmo, zamienić lub wykonać na nowo te towary lub usługi, które posiadają wady ze względu na starość, bez względu na okres użytkowania, jeśli przyczyna wady powstała już w momencie przejścia ryzyka.

2. Okres roszczeń ze względu na przedawnienia wynosi 12 miesięcy.
Zasada nie ma zastosowania, jeśli w p. 2 cz. 1 par. 438 (Budowle i rzeczy niezbędne do budowli), cz. 1 par. 479 (Roszczenia zwrotne) i p. 2 cz. 1 par. 634 (Wady budowlane) kodeksu cywilnego
zostały uwzględnione dłuższe terminy oraz w przypadkach, gdy na skutek zdarzenia doszło do śmierci, obrażeń ciała czy szkody dla
zdrowia z przyczyn umysłowych działań dostawcy, rażącego zaniedbania lub złośliwego ukrycia wady przez dostawcę. Postanowienia dotyczące
wstrzymania przebiegu okresu przedawnienia i początku nowego okresu pozostają bez zmian.

3. Zleceniodawca powinien natychmiast powiadomić dostawcę na piśmie o wadach.

4. W przypadku reklamacji zleceniodawca może wstrzymać płatność w zakresie odpowiadającym rozsądnemu stosunkowi do wynikających wad. Zleceniodawca może wstrzymać płatności jedynie w tym przypadku, gdy wiarygodność reklamacji jest niewątpliwa. Jeśli reklamacja nie ma uzasadnienia, dostawca ma prawo żądania od zleceniodawcy wyrównania powstałych kosztów.

5. Najpierw powinna być dostawcy stworzona możliwość usunięcia wad
w rozsądnym terminie.

6. W razie bezskutecznego usunięcia wad przez dostawcę zleceniodawca może zażądać wyrównania szkód zgodnie z par. X, odstąpić od umowy lub zmniejszyć wynagrodzenia z tytułu towarów.

7. Prawo reklamacji nie przysługuje w przypadku jedyne nieznacznych odchyleń od uzgodnionych właściwości, nieznacznego pogorszenia przydatności, naturalnego zużycia lub uszkodzeń powstałych po przejściu ryzyka na skutek błędnych czy niedbałych działań, zbyt dużego obciążenia, niewłaściwych narzędzi pracy, niewłaściwego wykonania prac budowlanych, niewłaściwego ułożenia podłoża / fundamentu lub na skutek wyjątkowych czynników zewnętrznych nie objętych umową, jak też w przypadku nie ulegającego usunięciu błędu w oprogramowaniu. Prawo do reklamacji nie przysługuje również w przypadkach powstania wad na skutek niewłaściwych modyfikacji urządzeń lub prób samodzielnej naprawy przez zleceniodawcę lub osoby trzecie

8. Roszczenia zleceniodawcy dotyczące kosztów, zwłaszcza kosztów transportu, dojazdu, robocizny i materiałów niezbędnych do wykonania prac dodatkowych,
nie są uwzględniane w przypadkach, gdy zwiększenie kosztów następuje na skutek dostawy obiektu na inne miejsce niż zostało wskazane przez zleceniodawcę (siedziba / oddział), oprócz przypadków, gdy obiekt jest przeznaczony do przewozu.

9. Zleceniodawca może występować z roszczeniami wzajemnymi na zasadach określonych w par. 478 kodeksu cywilnego (BGB) (roszczenia wzajemne) wyłącznie w przypadkach, gdy zleceniodawca ma zawarte ze swoim klientem porozumienie obejmujące większy zakres warunków dotyczących reklamacji niż obejmuje ustawa. Dla zakresu roszczeń reklamacyjnych zleceniodawcy wobec dostawcy zastosowanie mają postanowienia cz. 8 par. 478 kodeksu cywilnego (BGB)

10. W rozstrzyganiu innych kwestii dotyczących żądań wyrównania szkody zastosowanie ma artykuł X (Inne żądania dotyczące wyrównania szkody). Roszczenia zleceniodawcy wobec dostawcy, które nie zostały wymienione w artykule VII, nie są możliwe

VIII. Ochrona praw komercyjnych i praw autorskich; wady prawne


1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostawa towarów przez dostawcę jest chroniona przed osobami trzecimi prawem komercyjnym
prawem autorskim (dalej: ochrona praw) wyłącznie w kraju dostawy.
W przypadku, gdy osoba trzecia wysuwa wobec zleceniodawcy uzasadnione żądania z tytułu naruszenia praw, po dostawie towarów przez dostawcę na podstawie umowy dostawca niesie odpowiedzialność przed zleceniodawcą w terminie określonym w p. 2 artykułu VII w następujący sposób:
a) Dostawca na własne uznanie i na własny koszt uzyska prawo korzystania z tych towarów lub zmieni je w taki sposób, aby zastrzeżone prawa nie zostały naruszone, lub zamieni towary na inne. W przypadku, gdy dostawca na rozsądnych warunkach tego nie może zrobić, zleceniodawca ma ustawowo określone prawo do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny towarów;
b) Obowiązek dostawcy dotyczący wyrównania szkody został uregulowany w artykule X;
c) Powyższe obowiązki dostawcy powstają jedynie w przypadkach, gdy zleceniodawca niezwłocznie poinformował dostawcę na piśmie o roszczeniach osoby trzeciej, o nie uznanym naruszeniu praw, zaś dostawcy może skorzystać z wszelkich środków obrony oraz negocjować zawarcie ugody pokojowej. W razie rezygnacji przez zleceniodawcę z użytkowania towarów na skutek obniżenia szkody lub z innych istotnych przyczyn, powinien on wskazać osobom trzecim, że rezygnacja z użytkowania towarów nie oznacza uznania naruszenia ochrony praw.

2. Roszczenia zleceniodawcy nie są możliwe, jeśli on sam jest odpowiedzialny za naruszenie ochrony praw.

3. Roszczenia zleceniodawcy nie są możliwe, jeśli naruszenie ochrony praw następuje z powodu nieodpowiednich danych wskazanych przez zleceniodawcę, użytkowania towarów w sposób nieprzewidziany przez dostawcę lub zmiany towarów przez zleceniodawcę lub ich użytkowania wraz z towarami pochodzącymi z innego źródła.
4. W przypadku naruszenie ochrony praw wymienionych w p. 1 a), wobec roszczeń zleceniodawcy stosowane są postanowienia p. 4, 5 i 9 artykułu VII.

5. W przypadku innych wad prawnych zastosowanie
ma artykuł VII.

6. Inne roszczenia zleceniodawcy dotyczące wad prawnych wobec dostawcy nie wymienione w artykule IX nie są uwzględniane.
IX. Brak możliwości dostawy towarów; dostosowanie umowy

1. W przypadku braku możliwości dostarczenia towarów zleceniodawca może żądać wyrównania szkody, oprócz przypadków, gdy dostawca nie niesie odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia towarów.
Prawo żądania przez zleceniodawcę wyrównania szkody jest ograniczone
do 10 % wartości towarów, których ze względu na niedostarczenie nie można było użytkować zgodnie z przeznaczeniem. To ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku przymusowej odpowiedzialności za umyślne działania, rażące zaniedbanie,
śmiertelne urazy, rany na ciele lub szkody dla zdrowia; Zmiany sposobów składania dowodów na niekorzyść zleceniodawcy nie ma tu zastosowania.
Prawo zleceniodawcy do odstąpienia od umowy pozostaje niezmienne.

2. Jeśli zdarzenia wymienione w p. 2 artykułu IV mają znaczny wpływ na znaczenie ekonomiczne towarów lub ich zawartość lub znaczny wpływ na firmę dostawcy, umowa może ulec rozsądnemu dostosowaniu na mocy wzajemnego zaufania stron.
Jeśli pod względem ekonomicznym dostosowanie umowy nie jest korzystne, dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy.
Jeśli dostawca ma zamiar skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować o tym zleceniodawcę niezwłocznie po uświadomieniu skali zdarzenia, jak też w razie uzgodnienia ze zleceniodawcą przedłużenia okresu dostawy towarów.

X. Inne żądania dotyczące wyrównania szkody

1. Żądania zleceniodawcy dotyczące wyrównania szkody i strat (dalej - żądania dotyczące wyrównania szkody), bez względu na podstawę prawną, zwłaszcza z powodu naruszenia obowiązków finansowych i działań zabronionych, są niedopuszczalne.

2. Nie ma to zastosowania, gdy istnieje przymusowa odpowiedzialność za produkcję, np. określona ustawą,
w przypadku działań umyślnych, rażącego zaniedbania, śmiertelnych urazów, ran na ciele lub szkody dla zdrowia, naruszenia istotnych obowiązków na podstawie umowy. Żądanie dotyczące wyrównania szkody za naruszenie istotnych obowiązków na podstawie umowy jest ograniczone do wielkości szkody określonej w umowie, o ile nie istnieje przymusowa odpowiedzialność za umyślne działania, rażące zaniedbanie, śmiertelne urazy, rany na ciele lub szkody dla zdrowia. Zmiany sposobów składania dowodów na niekorzyść zleceniodawcy
nie ma tu zastosowania.

3. Jeśli zleceniodawca w myśl artykułu X ma prawo do żądania wyrównania szkody,
okres przedawnienia tego prawa kończy się po upływie terminu przedawnienia żądań dotyczących wyrównania szkody określonego w p. 2 artykułu VII. W przypadku żądań dotyczących wyrównania szkody zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkty zastosowanie mają ustawowe postanowienia
dotyczące okresu przedawnienia.

XI. Jurysdykcja i stosowane prawo

1. Jedynym miejscem do rozstrzygania sporów wynikających w sposób bezpośredni lub pośredni ze stosunków na podstawie umowy, o ile zleceniodawca prowadzi działalność handlową, jest siedziba dostawcy, z tym, że wniosek może zostać złożony przez dostawcę również w siedzibie zleceniodawcy.

2. W stosunkach prawnych wynikających z niniejszej umowy zastosowanie ma prawo materialne Niemiec bez zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

XII. Ważność umowy

W przypadku, gdy część postanowień umowy nie ma mocy prawnej, pozostała
część umowy jest ważna w ciągu dalszym. To postanowienie nie ma zastosowania, jeśli dalsze przestrzeganie warunków umowy byłoby jednej ze stron nadzwyczaj trudne.


"ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG"
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Niemcy

Tel. +49 2355 806-0
Faks. +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de