Algemene leveringsvoorwaarden voor producten en diensten in de elektro-industrie

De hier beschreven verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op rechtstreekse aankooptransacties met Albrecht Jung GmbH & Co KG. Bij aankooptransacties met één van onze groothandels, dochterondernemingen of hun vertegenwoordigingen zijn desbetreffende verkoop-en leveringsvoorwaarden van toepassing.


I. Algemene bepalingen


1. Voor de rechtsrelaties overeenkomsten tussen de leverancier en oppdrachtgever in verband met geleverde producten en/of diensten van de leverancier (hierna: “leveringen” genoemd) gelden uitsluitend deze GL. De Algemene Voorwaarden van de besteller gelden alleen voorzover de leverancier daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Voor de omvang van de leveringen zijn de wederzijdse overeenkomstige schriftelijke verklaringen doorslaggevend.

2. Voor kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna „documentatie“ genoemd) behoudt de leverancier zich het onbeperkte eigendoms- en vermogensrechtelijke auteursrechten voor. De documentatie mag alleen na voorafgaande toestemming van de leverancier voor derden toegankelijk worden gemaakt en moet, als de order niet bij de leverancier wordt geplaatst, op verzoek direct aan de leverancier worden teruggegeven. De regels 1 en 2 gelden overeenkomstig voor documentatie van de opdrachtgever; documentatie van de opdrachtgever mag door de leverancier aan de afnemer ter beschikking worden gesteld.

3. De opdrachtgever heeft het niet-axclusieve gebruiksrecht op de door de leverancier beschikbaar gestelde standaard software. De opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke overeenkomst een veiligheidskopie van de standaardsoftware maken.

4. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, mits deze voor de opdrachtgever redelijk en billijk zijn.

5. De term „schadevergoedingsclaims“ in deze GL omvat ook vorderingen tot vergoeding van vergeefs gemaakte kosten.

II. Prijzen, betalingsvoorwaarden en verrekening


1. De prijzen zijn af fabriek, exclusief verpakking en exclusief de telkens geldende wettelijke omzetbelasting (BTW).

2. Heeft de leverancier de opstelling of montage uitgevoerd en is niets anders overeengekomen, dan betaalt de opdrachtgever naast de overeengekomen vergoeding alle noodzakelijke bijkomende kosten zoals reis- en transportkosten alsmede andere onkosten.

3. De opdrachtgever betaalt de rekening zonder aftrek van kosten op de rekening van de leverancier. 4. De opdrachtgever kan deze alleen met vorderingen verrekenen die onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

III. Eigendomsvoorbehoud

1. De door de leverancier geleverde producten/diensten blijven eigendom van de leverancier totdat de opdrachtgever alle verplichtingen ten opzichte van de leverancier heeft voldaan. Voorzover de waarde van alle zakelijke rechten van de leverancier de hoogte van alle gegarandeerde rechten met meer dan 10 % overschrijdt, wordt aan de leverancier op verzoek van de opdrachtgever het overeenkomstige deel van de zakelijke rechten vrijgegeven; de leverancier kan bij de vrijgave kiezen tussen verschillende zakelijke rechten.

2. Tijdens het eigendomsvoorbehoud is een verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid door de opdrachtgever niet toegestaan en is de doorverkoop alleen aan wederverkopers in het normale zakelijke verkeer toegestaan en alleen op voorwaarde dat de wederverkoper van zijn klant betaling ontvangt of het voorbehoud maakt dat de eigendom pas op de klant overgaat als deze zijn betalingsverplichtingen heeft nagekomen.

3. Bij beslagen, beslagleggingen of andere beschikkingen of maatregelen van derden moet de opdrachtgever de leverancier onmiddellijk informeren.

4. Bij plichtsverzuim van de opdrachtgever, vooral bij betalingsverzuim, heeft de leverancier, nadat de opdrachtgever een hem gestelde redelijke nalevingstermijn heeft laten verstrijken, naast terugname ook recht op ontbinding van de overeenkomst; de wettelijke bepalingen die het stellen van een termijn vereisen, worden daardoor niet aangetast. De opdrachtgever is tot teruggave verplicht. De terugname resp. het doen gelden van het eigendomsvoorbehoud of het beslag op de voorbehouden producten/diensten door de leverancier vormt geen ontbinding van de overeenkomst, tenzij de leverancier dit uitdrukkelijk heeft verklaard.

IV. Leveringstermijnen; verzuim

1. Voorwaarde voor de naleving van leveringstermijnen is de tijdige ontvangst van alle door de opdrachtgever te leveren documentatie, noodzakelijke vergunningen en vrijgaven, vooral van ontwerpen, alsmede naleving van de betalingsvoorwaarden en overige verplichtingen door de opdrachtgever. Als niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden de termijnen overeenkomstig verlengd; dit geldt niet als de leverancier voor de vertraging verantwoordelijk is.

2. Als de niet-naleving van de termijnen te wijten is aan force majeure, bijv. mobilisatie, oorlog, oproer of andere soortgelijke gebeurtenissen, bijv. staking, blokkering, dan worden de termijnen overeenkomstig verlengd. Dit geldt ook als de leverancier de producten c.q. diensten niet tijdig of op de juiste manier ontvangt.

3. Als de leverancier in verzuim geraakt, kan de opdrachtgever – voorzover hij aannemelijk maakt dat hij daardoor schade heeft geleden - een schadevergoeding voor elke volledige verzuimweek van telkens 0,5 %, in totaal echter maximaal 5 %, van de prijs van de gedeeltelijke leveringen eisen die vanwege het verzuim niet (goed) in gebruik konden worden genomen.

4. Zowel schadevergoedingsclaims vanwege vertraging van de levering als schadevergoedingsclaims in plaats van de prestatie die de onder 3. genoemde grenzen overschrijden, zijn in alle gevallen van vertraagde levering, ook na afloop van een aan de leverancier gestelde leveringstermijn, uitgesloten. Dit geldt niet voorzover bij opzet, grove nalatigheid of wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid sprake is van verplichte aansprakelijkheid. De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen in het kader van de wettelijke bepalingen ontbinden voorzover de leverancier voor de vertraging van de levering verantwoordelijk is. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de opdrachtgever is niet gekoppeld aan de bovenstaande regelingen.

5. De opdrachtgever is verplicht op verzoek van de leverancier binnen een redelijke termijn aan te geven of hij vanwege de vertraagde levering de overeenkomst ontbindt of alsnog levering wenst.

6. Wordt de verzending of bezorging op verzoek van de opdrachtgever met meer dan één maand vanaf de verzendklaardatum vertraagd, dan kan voor elke verdere, begonnen maand een opslagvergoeding van 0,5 % van de prijs van de voorwerpen van de leveringen, in totaal echter maximaal 5 %, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het bewijs van hogere of lagere opslagkosten staat de contractpartijen vrij.

V. Risico-overgang

1. Het risico gaat ook bij franco levering als volgt op de opdrachtgever over:
a) bij leveringen zonder opstelling of montage, als zij ter verzending zijn afgegeven of zijn opgehaald. Op verzoek en kosten van de opdrachtgever worden leveringen tegen de gebruikelijke transportrisico’s verzekerd;
b) bij leveringen met opstelling of montage op de dag van overname in het eigen bedrijf of, voorzover overeengekomen, na probleemloos proefdraaien.

2. Als de verzending, de bezorging, het begin, de uitvoering van de opstelling of montage, de overname in het eigen bedrijf of het proefdraaien om redenen waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, wordt vertraagd of als de opdrachtgever om andere redenen de aanvaarding van de levering verzuimt, gaat het risico op de opdrachtgever over.

VI. Opstelling en montage


Voor de opstelling en montage gelden, voorzover niets anders schriftelijk is overeengekomen, de volgende bepalingen:

1. De opdrachtgever moet op zijn kosten het volgende tijdig uitvoeren en ter beschikking stellen:
a) alle grond-, bouw- en overige branchevreemde bijkomende werkzaamheden inclusief de daarvoor benodigde experts, hulpkrachten, bouwmaterialen en werktuigen;
b) de voor de montage en inbedrijfstelling noodzakelijke gebruiksvoorwerpen en materialen zoals steigers, hijsmiddelen en andere inrichtingen, brandstoffen en smeermiddelen;
c) energie en water op de gebruiksplaats inclusief aansluitingen, verwarming en verlichting;
d) bij de montageplaats voor het bewaren van de machinedelen, apparaten, materialen, werktuigen etc. voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimtes en voor het montagepersoneel geschikte werk- en verblijfsruimtes inclusief voor de omstandigheden redelijke sanitaire voorzieningen; verder moet de opdrachtgever ter bescherming van de bezittingen van de leverancier en van het montagepersoneel op de bouwplaats maatregelen nemen die hij ter bescherming van zijn eigen bezittingen zou nemen;
e) beschermende kleding en veiligheidsvoorzieningen die vanwege de bijzondere omstandigheden op de montageplaats noodzakelijk zijn.

2. Voorafgaand aan de montagewerkzaamheden moet de opdrachtgever ongevraagd de noodzakelijke gegevens over de plaats van niet-zichtbare stroom-, gas- en waterleidingen of soortgelijke voorzieningen alsmede de plaatselijke statische gegevens ter beschikking stellen.

3. Voorafgaand aan de opstelling of montage moeten de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke materialen en voorwerpen op de opstel- of montageplaats aanwezig zijn en alle voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de opbouw zover zijn uitgevoerd dat zoals afgesproken met de opstelling of montage kan worden begonnen en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Aanvoerwegen en de opstel- of montageplaats zelf moeten zijn geëgaliseerd en geruimd.

4. Als de opstelling, montage of inbedrijfstelling door omstandigheden wordt vertraagd waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, dan moet de opdrachtgever naar redelijkheid de kosten voor wachttijd en extra vereiste reiskosten van de leverancier of van het montagepersoneel vergoeden.

5. De opdrachtgever moet de leverancier wekelijks direct schriftelijk de duur van de werktijd van het montagepersoneel alsmede de beëindiging van de opstelling, montage of inbedrijfstelling meedelen.

6. Eist de leverancier na voltooiing aanvaarding van de levering, dan moet de opdrachtgever dit binnen twee weken uitvoeren. Gebeurt dit niet, dan geldt de levering als aanvaard. De levering geldt ook als aanvaard als de levering – eventueel na afloop van een overeengekomen testfase – in gebruik is genomen.

VII. Ontvangst

De opdrachtgever mag de ontvangst van leveringen vanwege onbeduidende gebreken niet weigeren.

VIII. Gebreken van een zaak


Voor gebreken van een zaak is de leverancier als volgt aansprakelijk:

1. Alle delen of prestaties die een gebrek van een zaak hebben, moeten naar keuze van de leverancier gratis worden gerepareerd of opnieuw worden geleverd, voorzover de oorzaak reeds op het moment van de risico-overgang bestond.

2. Vorderingen op latere nakoming verjaren 12 maanden na het wettelijke begin van de verjaring; hetzelfde geldt voor ontbinding van de overeenkomst en verlaging van de vergoeding. Deze termijn geldt niet voorzover de wet, hier het Duits Burgerlijk Wetboek §§ 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), 479 lid 1 (verhaalsvordering) en 634a lid 1 nr. 2 (bouwgebreken) langere termijnen voorschrijft bij opzet, arglistig verzwijgen van het gebrek en bij niet-nakoming van een kwaliteitsgarantie. De wettelijke regelingen over afloopbelemmering, belemmering en nieuw begin van de termijnen worden daardoor niet aangetast.

3. Klachten van de opdrachtgever moeten direct schriftelijk worden ingediend.

4. Bij klachten mogen betalingen van de opdrachtgever worden teruggehouden die redelijkerwijs overeenkomen met de ontstane gebreken van een zaak. De opdrachtgever kan alleen betalingen terughouden als een klacht wordt ingediend waarvan niet kan worden getwijfeld dat deze gegrond is. Een recht van terughouding van de opdrachtgever bestaat niet als zijn vorderingen wegens gebreken zijn verjaard. Als de klacht ten onrechte werd ingediend, dan heeft de leverancier het recht van de opdrachtgever te eisen dat hij de gemaakte onkosten vergoedt.

5. De leverancier moet de mogelijkheid voor latere nakoming binnen een redelijke termijn krijgen.

6. Als de latere nakoming mislukt, kan de opdrachtgever - ongeacht de eventuele onder 10. genoemde schadevergoedingsclaims – de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verlagen.

7. Vorderingen wegens gebreken bestaan niet bij een onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overgang vanwege onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of bijzondere externe invloeden zijn ontstaan waarvan na de overeenkomst niet was uitgegaan alsmede bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Als de opdrachtgever of derden op ondeskundige wijze wijzigingen of reparatiewerkzaamheden uitvoert, dan bestaan voor deze en de daaruit voortvloeiende gevolgen eveneens geen vorderingen wegens gebreken.

8. Vorderingen van de opdrachtgever wegens de voor de latere nakoming noodzakelijke kosten, met name transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voorzover de kosten hoger worden omdat het voorwerp van de levering naderhand naar een andere plaats dan de vestiging van de opdrachtgever is gebracht, tenzij de verplaatsing met het bedoelde gebruik ervan overeenkomt.

9. Verhaalsvorderingen van de opdrachtgever ten opzichte van de leverancier krachtens § 478 BGB (Verhaal van de ondernemer) bestaan slechts voorzover de opdrachtgever met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die verdergaan dan de wettelijke vorderingen wegens gebreken. Voor de omvang van deze verhaalsvordering van de opdrachtgever ten opzichte van de leverancier krachtens § 478 lid 2 BGB geldt verder de bepaling onder 8 overeenkomstig.

10. Schadevergoedingsclaims van de opdrachtgever vanwege een gebrek van een zaak zijn uitgesloten. Dit geldt niet bij arglistig verzwijgen van het gebrek en bij niet-nakoming van een kwaliteitsgarantie, bij schending van het leven, het lichaam, de gezondheid of de vrijheid en bij door opzet of grove nalatigheid veroorzaakt plichtsverzuim van de leverancier. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de opdrachtgever is niet gekoppeld aan de bovenstaande regelingen. Verdergaande of andere dan in dit artikel VIII geregelde rechten van de opdrachtgever vanwege een gebrek van een zaak zijn uitgesloten.

IX. Intellectueel eigendom en auteursrechten; juridische gebreken

1. Voorzover niet anders overeengekomen, is de leverancier verplicht tot levering uitsluitend in het land van de leveringsplaats vrij van intellectueel eigendom en auteursrechten van derden (hierna IE genoemd). Voorzover een derde wegens schending van de IE terechte vorderingen bij de opdrachtgever indient voor contractueel gebruikte leveringen door de leverancier, is de leverancier ten opzichte van de opdrachtgever binnen de in artikel VIII onder 2 genoemde termijn als volgt aansprakelijk:
a) De leverancier zal naar eigen keuze op zijn kosten voor de betreffende leveringen een gebruiksrecht verkrijgen, deze zo wijzigen dat het IE niet wordt geschonden of vervangen. Kan de leverancier dit niet onder redelijke omstandigheden uitvoeren, dan heeft de opdrachtgever het wettelijke recht op ontbinding van de overeenkomst of verlaging van de vergoeding.
b) De plicht van de leverancier voor de betaling van een schadevergoeding wordt in artikel XI geregeld.
c) De bovenstaande verplichtingen van de leverancier bestaan alleen voorzover de opdrachtgever de leverancier onmiddellijk schriftelijk over de door derden ingediende vorderingen informeert, een schending niet erkent en de leverancier tegenmaatregelen en schikkingsonderhandelingen voorbehouden blijven. Als de opdrachtgever stopt met het gebruik van de levering vanwege vermindering van de schade of om andere belangrijke redenen, dan is hij verplicht de derde erop te wijzen dat de stopzetting van het gebruik niet gelijkstaat aan erkenning van een schending van intellectueel eigendom.

2. Vorderingen van de opdrachtgever zijn uitgesloten voorzover hij voor de schending van het intellectueel eigendom verantwoordelijk is.

3. Vorderingen van de opdrachtgever zijn ook uitgesloten voorzover de schending van het intellectueel eigendom werd veroorzaakt door speciale instructies vooraf van de opdrachtgever, door een door de leverancier onvoorspelbaar gebruik of omdat de levering door de opdrachtgever is gewijzigd of samen met niet door de leverancier geleverde producten wordt gebruikt.

4. Bij een schending van het intellectueel eigendom gelden voor de onder 1 a) geregelde vorderingen van de opdrachtgever verder de bepalingen in artikel VIII onder 4, 5 en 9.

5. Als sprake is van overige juridische gebreken, gelden de bepalingen in artikel VIII overeenkomstig.

6. Verdergaande of andere dan de in dit artikel IX geregelde vorderingen van de opdrachtgever ten opzichte van de leverancier en zijn plaatsvervangers vanwege een juridisch gebrek zijn uitgesloten.

X. Onmogelijkheid; aanpassing van de overeenkomst

1. Voorzover de levering onmogelijk is, heeft de opdrachtgever het recht schadevergoeding te eisen, tenzij de leverancier niet voor de onmogelijkheid verantwoordelijk is. De schadevergoedingsclaim van de opdrachtgever is echter beperkt tot 10 % van de waarde van de gedeeltelijke levering die vanwege de onmogelijkheid niet (goed) in gebruik kan worden genomen. Deze beperking geldt niet voorzover bij opzet, grove nalatigheid of wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid sprake is van verplichte aansprakelijkheid; een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de opdrachtgever is niet gekoppeld aan de bovenstaande regelingen. De opdrachtgever blijft het recht houden de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorzover onvoorspelbare gebeurtenissen in de zin van artikel IV onder 2. de economische betekenis of de inhoud van de levering aanzienlijk wijzigen of aanzienlijke negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering van de leverancier hebben, wordt de overeenkomstig in goed vertrouwen aangepast. Voorzover dit economisch verantwoord is, heeft de leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden. Als hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, dan moet hij dit de opdrachtgever na inschatting van de ernst van de gebeurtenis direct meedelen, ook als met de opdrachtgever eerst een verlenging van de levertijd was overeengekomen.

XI. Overige schadevergoedingsclaims; verjaring

1. Schadevergoedingsclaims van de opdrachtgever, ongeacht de rechtsgrond, met name vanwege niet-nakoming van de verplichtingen van de verbintenis en vanwege onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.

2. Dit geldt niet voorzover sprake is van verplichte aansprakelijkheid, bijv. krachtens de wet op de productaansprakelijkheid, bij opzet, grove nalatigheid of wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid of wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De schadevergoedingsclaim voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de normale contractuele, onvoorziene schade, voorzover geen sprake is van aansprakelijkheid wegens opzet, grove nalatigheid of schending van het leven, het lichaam of de gezondheid. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de opdrachtgever is niet gekoppeld aan de bovenstaande regelingen.

3. Voorzover de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, verjaren deze na afloop van de in artikel VIII onder 2. genoemde verjaringstermijn. Hetzelfde geldt voor vorderingen van de opdrachtgever ter beperking van de schade (bijv. terugroepacties). Bij schadevergoedingsclaims volgens de wet op de productaansprakelijkheid gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften.

XII. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

1. De enige bevoegde rechtbank, als de opdrachtgever „Koopman“ is, voor alle uit de overeenkomst direct of indirect voortvloeiende geschillen is de vestigingsplaats van de leverancier. De leverancier heeft echter ook het recht rechtsvorderingen op de vestigingsplaats van de opdrachtgever in te dienen.

2. Voor de rechtsrelaties in verband met deze overeenkomst geldt het Duits materieel recht, waarbij het Verdrag der Verenigde Naties inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) uitgesloten wordt.

XIII. Bindend karakter van de overeenkomst


Bij wettelijke nietigheid van afzonderlijke bepalingen blijven alle overige bepalingen bindend. Dit geldt niet als het vasthouden aan de overeenkomst een ondraaglijke hardheid voor een partij zou betekenen. 4/4 © 2005 ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V., Stresemannallee 19, 60596 Frankfurt am Main. Alle rechten voorbehouden.