Pardavimo ir prekių pristatymo sąlygos

Čia aprašytos pardavimo ir tiekimo sąlygos galioja tiesioginiams pirkimams iš "Albrecht Jung GmbH & Co. KG". Perkant iš mūsų didmenininko prekybininko bei mūsų dukterinių firmų arba atstovybių, galioja pastarųjų pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Remiantis "Pagrindinės elektrotechnikos ir elektros pramonės sąjungos"(ZVEI e.V.)
rekomendacijomis dėl sąlygų

I. Bendros nuostatos

1. Parduodamų prekių ar paslaugų apimtis (toliau – prekių pristatymas)
priklauso nuo abipusių rašytinių pareiškimų.
Užsakovo bendrosios veiklos sąlygos galioja tik tuomet, jei prekių ar paslaugų tiekėjas (toliau – tiekėjas) aiškiai raštu su jomis sutiko.

2. Į kaštų sąmatas, brėžinius ir kitokią dokumentaciją (toliau –
dokumentacija) tiekėjas pasilieka nuosavybės ir autorines teises
be jokių apribojimų. Tik iš anksto gavus tiekėjo sutikimą, galima leisti naudotis dokumentacija tretiems asmenims, o tuo atveju, jei užsakymas tiekėjui neduodamas, privaloma dokumentaciją nedelsiant grąžinti tiekėjui, jei šis to reikalauja. Pirmas ir antras sakinys pagal esmę galioja ir užsakovo dokumentacijai; tačiau ją galima leisti naudoti tokiems tretiems asmenims, kuriems tiekėjas leistinu būdu
perdavė prekių pristatymo užsakymo vykdymą.

3. Užsakovas turi neišimtinę teisę naudotis programine įranga su sutartais galios požymiais nepakeista forma sutartiems prietaisams. Užsakovas turi teisę daryti atsarginę kopiją be atskiro susitarimo.

4. Leidžiama pristatyti prekes dalimis, jei ši sąlyga nėra per sudėtinga užsakovui.

II. Kainos ir mokėjimo sąlygos

1. Kainos suprantamos iš gamyklos (exw), be pakuotės, be galiojančio PVM.

2. Mokėjimai turi būti vykdomi, padengiant visus banko mokesčius, į tiekėjo nurodytą sąskaitą.

3. Užsakovas gali mokėtinas sumas užskaityti tik tokiais priešiniais reikalavimais, kurie yra neginčijami arba įsigalioję.

III. Nuosavybės išlyga

1. Pristatomos prekės lieka tiekėjo nuosavybe iki tol, kol užsakovas įvykdys visus jo teisėtus reikalavimus iš sandorio. Jei visų,
tiekėjui priklausančių užtikrintų teisių (įkeisto turto) suma viršija visus užtikrintus reikalavimus (bendrą įsiskolinimą) daugiau kaip 20 %, tiekėjas užsakovo pageidavimu atsisakys dalies užtikrintų teisių.

2. Kol galioja nuosavybės išlyga, užsakovas neturi teisės įkeisti prekes, perleisti jas kito kreditoriaus nuosavybėn, jis gali jas perparduoti perpardavinėtojams, vykdydamas įprastinę verslo veiklą, tik su sąlyga, kad perpardavinėtojas gaus mokėjimą iš savo kliento, arba parduos su išlyga, kad nuosavybė pereis klientui tik po to, kai šis įvykdys savo mokėjimo prievolę.

3. Jei treti asmenys įkeičia, konfiskuoja ar kitaip reiškia savo teises į prekes, užsakovas privalo nedelsiant apie tai informuoti tiekėją.

4. Jei užsakovas nevykdo savo prievolių, o ypač, jei jis vėluoja mokėti, o tiekėjo suteiktas protingas papildomas terminas praeina be rezultatų, tiekėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir atsiimti prekes; įstatymų nuostatos dėl termino nustatymo nebūtinumo lieka nepaliestos. Užsakovas privalo atiduoti prekes.

IV. Prekių pristatymo terminai; vėlavimas

1. Prekių pristatymo terminai privalo būti vykdomi, su sąlyga, kad laiku bus gauta visa iš užsakovo pusės parūpinama dokumentacija, visi reikalingi leidimai ir sutikimai, ypač – planai/brėžiniai, kad užsakovas laikysis sutartų mokėjimo sąlygų ir vykdys kitus įsipareigojimus. Jei šios sąlygos nevykdomos laiku, atitinkamai pailgėja tiekimo terminai; tai negalioja tuo atveju, jei tiekėjas pats kaltas dėl savo vėlavimo.

2. Jei terminų nesilaikymo priežastis yra aukštesnioji jėga, pvz., mobilizacija,
karas, maištas ar panašūs įvykiai, pvz., streikas, lokautas,
terminas atitinkamai pailgėja.

3. Jei tiekėjas vėluoja pristatyti prekes, užsakovas gali, jei įrodo, kad jam dėl to atsirado žala, reikalauti kompensacijos už kiekvieną užsibaigusią vėlavimo savaitę po 0,5 %, bet iš viso ne daugiau kaip 5 % nuo tos prekių dalies kainos, kurios užsakovas dėl tiekėjo vėlavimo negalėjo naudoti pagal paskirtį.

4. Tiek užsakovo reikalavimai atlyginti žalą dėl vėluojančio prekių pristatymo, tiek ir reikalavimai atlyginti žalą vietoje platesnės paslaugos, nei numatyta pkt. 3, vykdymo, visais vėluojančio tiekimo atvejais, net ir po suteikto papildomo termino, yra nepriimti. Tai negalioja, jei yra priverstinė tiekėjo atsakomybė dėl tyčinių veiksmų, grubaus aplaidumo, pavojaus kėlimo gyvybei, kūno sužeidimo ar sveikatos pakenkimo. Užsakovas gali atsisakyti sutarties pagal įstatymų nuostatas tik tuo atveju, jei už vėluojantį prekių pristatymą atsakingas pats tiekėjas. Įrodinėjimo naštos pakeitimas užsakovo nenaudai nėra susijęs su aukščiau minėtomis nuostatomis.

5. Užsakovas privalo, jei tiekėjas to reikalauja, per protingą terminą paaiškinti, ar jis dėl vėluojančio prekių pristatymo atsisakys sutarties, ar reikalaus pristatyti prekes.

6. Jei užsakovo pageidavimu prekių išsiuntimas arba pristatymas nukeliamas daugiau
kaip vienam mėnesiui nuo pranešimo apie paruošimą išsiuntimui, užsakovui gali
būti pateikta sąskaita už kiekvieną prasidėjusį mėnesį kaip mokestis už prekių laikymą, kurio dydis 0,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % nuo prekių kainos. Sutarties šalys turi teisę įrodinėti didesnes ar mažesnius prekių laikymo kaštus.

V. Rizikos perėjimas

1. Prekių pristatymui iki užsakovo nurodytos vietos rizika pereina užsakovui tokiu būdu:
a) prekių pristatymui be pastatymo ir surinkimo – tuo metu, kai jos atiduodamos išsiuntimui arba kai jas užsakovas pasiima tiekėjo vietoje. Užsakovo pageidavimu ir jo sąskaita tiekėjas apdraudžia prekes nuo įprastų vežimo
rizikų;
b) prekių pristatymui su pastatymu arba surinkimu – prekių priėmimo savo įmonėje dieną arba, jei sutarta, po sklandaus bandomojo paleidimo.

2. Jei prekių išsiuntimas, pristatymas, pastatymo ar surinkimo pradžia, užbaigimas,
priėmimas savo įmonėje arba bandomasis paleidimas vėluoja dėl priežasčių, už kurias atsako užsakovas, arba užsakovas dėl kitokių priežasčių vėluoja priimti prekes, rizika pereina užsakovui.

VI. Priėmimas

Užsakovas neturi teisės atsisakyti priimti prekes dėl nedidelių trūkumų.

VII. Defektai


Už defektus tiekėjas atsako taip:

1. Tiekėjas savo nuožiūra turi teisę tas prekes ar paslaugas nemokamai pataisyti, pakeisti ar iš naujo atlikti, kurios per senaties terminą, neatsižvelgiant į naudojimo trukmę, turi defektą, kurio priežastis jau buvo rizikos perėjimo momentu.

2. Pretenzijoms dėl defektų senaties terminas sueina po 12 mėnesių. Tai negalioja, jei
Civilinio kodekso § 438 pastraipoje 1 Nr. 2 (Statiniai ir daiktai statiniams), § 479 pastraipoje 1 (Atgręžtinis reikalavimas) ir § 634a pastraipoje 1 Nr. 2 (Statybų defektai)
yra numatyti ilgesni terminai, bei atvejais, jei įvykis baigėsi mirtimi, sužeidimu ar žala
sveikatai, jei yra tiekėjo tyčinis veiksmas, grubus aplaidumas arba, jei jis piktybiškai nutylėjo apie trūkumą.
Įstatymų nuostatos dėl senaties termino eigos sustabdymo, termino eigos sustabdymo ir termino naujos pradžios lieka nepaliestos.

3. Užsakovas privalo nedelsiant raštu pranešti tiekėjui apie defektus.

4. Reklamacijų atveju užsakovas gali sulaikyti mokėjimus tokia apimtimi, kuri atitinka protingą proporciją su atsiradusiais defektais. Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus tik tuomet, jei pareikštos reklamacijos teisėtumas nekelia jokių abejonių. Jei reklamacija buvo nepagrįsta, tiekėjas turi teisę reikalauti iš užsakovo atlyginti susidariusias išlaidas.

5. Pirmiausia tiekėjui turi būti suteikta galimybė pašalinti defektą per
protingą terminą.

6. Jei tiekėjui nepavyko pašalinti defekto, užsakovas gali, išsaugodamas teisę pareikšti reikalavimus atlyginti žalą pagal X straipsnį, atsisakyti sutarties arba sumažinti atlygį už prekes.

7. Teisės pateikti reklamaciją nėra, jei yra tik nedidelis nukrypimas nuo sutartų savybių, nedidelis tinkamumo pablogėjimas, natūralus susidėvėjimas arba pažeidimai, atsiradę po rizikos perėjimo dėl klaidingo ar aplaidaus elgesio, per didelės apkrovos, netinkamų darbo priemonių, netinkamai atliktų statybos darbų, netinkamo pagrindo/fundamento arba dėl ypatingų išorinių faktorių, kurie pagal sutartį nėra numatyti, o taip pat tais atvejais, jei yra neatstatomos programinės įrangos klaidos. Jei užsakovas arba tretieji asmenys netinkamai atlieka pakeitimus arba remonto darbus, taip pat nėra teisės reikšti reklamacijos dėl jų ar jų pasekmių.

8. Užsakovo pretenzijos dėl išlaidų, ypač dėl vežimo, važiavimo, darbo ir medžiagų kaštų, papildomam darbų vykdymui
nepriimtinos, jei išlaidos padidėja dėl to, kad tiekimo objektas vėliau pristatytas į kitą vietą, o ne į užsakovo buveiną/filialą, išskyrus atvejį, jei pervežimas atitinka objekto panaudojimą pagal paskirtį.

9. Regresinius reikalavimus tiekėjui užsakovas gali reikšti pagal Civilinio kodekso (BGB) § 478 (įmonininko regresiniai reikalavimai) tik tuomet, jei užsakovas su savo klientu sudarė platesnės apimties už įstatymų nuostatas dėl reklamacijų susitarimą. Užsakovo regresinių reikalavimų tiekėjui apimčiai taikomas taip pat Civilinio kodekso (BGB)§ 478 2 pastraipos Nr. 8.

10. Visiems kitiems, su reikalavimais atlyginti žalą susijusiems klausimams, galioja X straipsnis (Kiti reikalavimai atlyginti žalą). Nepriimtini jokie kitokie nepaminėti ir VII straipsnyje neaptarti užsakovo reikalavimai tiekėjui ir jo pagalbininkams dėl defektų.

VIII. Komercinės apsaugos teisės ir autorinės teisės; teisiniai trūkumai


1. Jei nesusitarta kitaip, tiekėjas privalo vykdyti prekių pristatymą, apsaugotą nuo trečių asmenų komercinės apsaugos teisių
ir autorinių teisių (toliau: apsaugos teisės) tik pristatatymo šalyje.
Jei trečias asmuo pareiškia teisėtus reikalavimus užsakovui dėl pažeistų apsaugos teisių, tiekėjui pristačius prekes, naudojamas pagal sutartį, tiekėjas atsako užsakovui per VII straipsnio Nr. 2 nustatytą terminą tokiu būdu:
a) Tiekėjas savo nuožiūra ir savo kaštais gaus tokioms prekėms naudojimosi teisę arba pakeis jas taip, kad apsaugos teisė nebūtų pažeista, arba pakeis prekes kitomis. Jei tiekėjas priimtinomis sąlygomis to negali padaryti, užsakovas turi įstatymu numatytą teisę atsisakyti sutarties arba reikalauti sumažinti prekių kainą.
b) Tiekėjo pareiga atlyginti žalą sureguliuota X straipsnyje.
c) Aukščiau paminėtos prievolės tiekėjui atsiranda tik tuomet, jei užsakovas nedelsiant raštu pranešė tiekėjui apie trečio asmens pareikštus reikalavimus, nepripažino teisių pažeidimo, o tiekėjui išliko išsaugotos visos gynybos priemonės bei derybos dėl taikos sutarties. Jei užsakovas nutraukia prekių naudojimą dėl žalos sumažinimo ar kitų svarbių priežasčių, jis privalo nurodyti tretiems asmenims, kad naudojimo nutraukimas nereiškia apsaugos teisių pažeidimo pripažinimo.

2. Užsakovo reikalavimai nepriimtini, jei jis pats atsakingas už apsaugos teisių pažeidimą.

3. Be to, užsakovo reikalavimai nepriimtini, jei apsaugos teisių pažeidimas atsiranda dėl tam tikrų užsakovo pateiktų duomenų, dėl tokio prekių naudojimo, kokio tiekėjas nenumatė, arba dėl to, kad užsakovas prekes pakeitė arba naudojo kartu su prekėmis, kurias pristatė ne tiekėjas.
4. Apsaugos teisių pažeidimo atveju Nr. 1 a) numatytiems užsakovo reikalavimams galioja ir VII straipsnio Nr. 4, 5 ir 9 nuostatos.

5. Jei yra kitokių teisinių trūkumų, galioja
VII straipsnio nuostatos.

6. Kitokie, IX straipsnyje nenumatyti užsakovo reikalavimai tiekėjui ir jo pagalbininkams dėl teisinio trūkumo yra nepriimtini.
IX. Negalėjimas pristatyti prekes; sutarties priderinimas

1. Jei prekių neįmanoma pristatyti, užsakovas turi teisę reikalauti žalos atlyginimo, išskyrus tą atvejį, jei tiekėjas nėra atsakingas už tai, kad negali pristatyti prekių.
Užsakovo teisė reikalauti žalos atlyginimo apribojama
10 % tos dalies prekių vertės, kurios dėl nepristatymo nebuvo galima pradėti naudoti pagal paskirtį. Šis apribojimas negalioja, jei yra priverstinė atsakomybė dėl tyčinio veiksmo, grubaus
aplaidumo, mirtino sužeidimo, kūno sužeidimo arba pakenkimo sveikatai; įrodinėjimo naštos pasikeitimas užsakovo nenaudai su tuo nėra susijęs.
Užsakovo teisė atsisakyti sutarties išlieka nepaliesta.

2. Jei nenumatomi įvykiai pagal IV straipsnio Nr. 2 ženkliai pakeičia prekių ekonominę reikšmę ar turinį arba ženkliai įtakoja tiekėjo įmonę, sutartis abipusio pasitikėjimo pagrindu protingai priderinama.
Jei ekonominiu aspektu sutarties priderinimas nėra tikslingas, tiekėjas turi teisę atsisakyti sutarties.
Jei jis nori pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jis privalo pranešti apie tai užsakovui iš karto, kai tik suvokia įvykio mastą, taip pat ir tuo atveju, jei su užsakovu yra susitarta dėl prekių pristatymo laiko prailginimo.

X. Kitokie reikalavimai atlyginti žalą

1. Užsakovo reikalavimai atlyginti žalą ir išlaidas (toliau: reikalavimai atlyginti žalą), nesvarbu kokiu teisiniu pagrindu, ypač – dėl prievolių dėl įsiskolinimų pažeidimo ir dėl neleistinų veiksmų, yra nepriimtini.

2. Tai negalioja, jei yra priverstinė atsakomybė, pvz., pagal įstatymą dėl atsakomybės už
produkciją, dėl tyčinių veiksmų, grubaus aplaidumo, mirtino sužeidimo, kūno sužeidimo, pakenkimo sveikatai, svarbių sutartinių prievolių pažeidimo. Reikalavimas dėl žalos atlyginimo už svarbių sutartinių prievolių pažeidimą apribojamas numatomos žalos pagal sutartį dydžiu, jei nėra priverstinės atsakomybės dėl tyčinių veiksmų, grubaus aplaidumo, mirtino sužeidimo, kūno sužeidimo, pakenkimo sveikatai. Įrodinėjimo naštos pasikeitimas užsakovo nenaudai nėra susijęs su aukščiau esančiomis
nuostatomis.

3. Jei užsakovas pagal X straipsnį turi teisę reikalauti žalos atlyginimo,
šiai teisei senaties terminas sueina, pasibaigus reikalavimams dėl žalos atlyginimo galiojančiam senaties terminui pagal VII straipsnio Nr. 2. Reikalavimams dėl žalos atlyginimo pagal įstatymą dėl atsakomybės už produkciją galioja įstatyminės nuostatos dėl senaties
termino.

XI. Teismingumas ir taikoma teisė

1. Vienintelė teismingumo vieta, jei užsakovas yra prekybininkas, visiems iš sutartinių santykių tiesiogiai ar netiesiogiai kylantiems ginčams yra tiekėjo buveinė, tačiau tiekėjas taip pat turi teisę pateikti ieškinį užsakovo buveinės vietoje.

2. Teisiniams santykiams, susijusiems su šia sutartimi, galioja Vokietijos materialinė teisė, netaikant Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

XII. Sutarties galiojimas

Jei kai kurios sutarties nuostatos teisiškai negalioja, likusi
sutarties dalis galioja toliau. Tai negalioja, jei tolesnis sutarties laikymasis vienai sutarties šaliai būtų sunkiai įvykdoma sąlyga.


"ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG"
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Vokietija

Tel. +49 2355 806-0
Faks. +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de